Nội dung cập nhật về số liệu trong Google Drive Apps Reports và Reports API

Tháng 1 10, 2024


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cập nhật đối với các chỉ số Google Drive trong Admin Console Apps reportsReports API. Nhờ những cải tiến này, quản trị viên phân tích số liệu sẽ có báo cáo rõ ràng hơn và có thể hiểu rõ hơn các xu hướng hoạt động trong miền. Những thay đổi cụ thể bao gồm:

  • Ngày theo chỉ số sẽ chuyển từ Giờ ban ngày Thái Bình Dương (PDT) sang Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST).

  • Việc di chuyển tệp giữa các nhóm và chia sẻ trực tiếp các mục bên trong Drive chung giờ đây sẽ được đưa vào chỉ số chia sẻ.

  • Giờ đây, việc chia sẻ các mục có nội dung được nhúng sẽ được tính là một hành động duy nhất trong chỉ số chia sẻ, thay vì được tính hai lần.

  • Các số liệu tính toán số mục sở hữu được thêm hoặc xóa sẽ không còn bao gồm hoạt động thay đổi quyền mà không ảnh hưởng đến khả năng truy cập tệp của người dùng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có Drive Audit hỗ trợ SKUs có thể truy cập vào các số liệu trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Báo cáo > Báo cáo ứng dụng hoặc thông qua Reports API.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 9/1/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Số liệu được cung cấp cho khách hàng trên  Drive Audit-enabled SKUs có quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên và Report API. Gói này bao gồm: Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits, Cloud Identity và Cloud Identity Premium.

Nguồn: LVtech