Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc mới trong Google Docs trên web

Tháng 4 09, 2022


Tóm tắt:

Đưa ra ý kiến và nhận phản hồi là quy trình làm việc cộng tác quan trọng trong Google Docs. Tính năng phản hồi biểu tượng cảm xúc mới cung cấp một giải pháp thay thế ít chính thống hơn đối với nhận xét bày tỏ ý kiến về nội dung tài liệu.

Google đang cung cấp các trải nghiệm sau trong Docs

  • Bộ biểu tượng cảm xúc được cập nhật lên phiên bản mới nhất (Emoji 14.0), phản ánh bộ biểu tượng cảm xúc mới nhất với các tùy chọn để phản ánh chính xác danh tính

  • Các tùy chọn trung lập về giới tính đối với các biểu tượng cảm xúc có thể thay đổi giới tính

  • Tùy chọn màu da và giới tính của biểu tượng cảm xúc được lưu trên mỗi biểu tượng cảm xúc.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và người dùng không thể tắt tính năng này. Để truy cập phản ứng trong Docs, hãy di chuột qua bất kỳ thông báo nào hoặc một liên kết hiện có và nhấp vào biểu tượng “Thêm phản ứng”. Ngoài ra, các tùy chọn biểu tượng cảm xúc được chia sẻ với Google Chat, vì vậy mọi tùy chọn được đặt trong một ứng dụng sẽ được phản ánh trong ứng dụng kia. Cả hai ứng dụng đều có thể được sử dụng để cập nhật tùy chọn biểu tượng cảm xúc thông qua bộ chọn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phản ứng biểu tượng cảm xúc trong Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/4/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus.

  • Không khả dụng đối với khách hàng Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech