Phát hiện bất thường trong trung tâm cảnh báo G Suite (bản beta)

Tháng 8 03, 2019


Tính năng mới:

Google đã giới thiệu bản beta đối với hoạt động cảnh báo bất thường trong Google Drive. Các quản trị viên cấp cao và quản trị viên được ủy quyền mục trung tâm thông báo cho G Suite sẽ được cảnh báo khi xuất hiện rủi ro đánh cắp dữ liệu tiềm ẩn dựa trên hành vi bất thường của Google Drive. Các mô hình máy học (machine learning) của Google phân tích các tín hiệu bảo mật trong Google Drive để phát hiện các rủi ro bảo mật tiềm ẩn như đánh cắp dữ liệu hoặc vi phạm chính sách liên quan đến hành vi tải xuống và chia sẻ tập tin ra bên ngoài mang tính bất thường.

Ảnh hưởng: 

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Các hoạt động có ảnh hưởng đến việc bảo mật tổ chức là ưu tiên hàng đầu của hầu hết các quản trị viên.

Một khi được tung ra ở giai đoạn thử nghiệm, Google sẽ chủ động thông báo về các rủi ro bảo mật tiềm ẩn bao gồm việc đánh cắp dữ liệu và các hành vi bất thường của người dùng vốn gây khó khăn cho các quản trị viên trong việc phát hiện.

Ngoài ra, do trung tâm thông báo tích hợp với công cụ truy vấn của trung tâm bảo mật cho G Suite, các tổ chức có thể trực tiếp xúc tiến các phương pháp khắc phục từ bên trong trung tâm thông báo.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: đăng ký bản beta bằng mẫu này.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Với chương trình beta này, Google đã đưa ra hai loại thông báo mới:

  • Cảnh báo về hoạt động bất thường khi chia sẻ Drive ra bên ngoài: cảnh báo này thông báo cho quản trị viên bảo mật về các rủi ro đánh cắp dữ liệu tiềm ẩn dựa trên hành vi bất thường trong việc chia sẻ của người dùng trong tổ chức với người dùng bên ngoài.
  • Cảnh báo về hoạt động tải xuống bất thường: cảnh báo này thông báo cho quản trị viên bảo mật về các rủi ro đánh cắp dữ liệu tiềm ẩn dựa trên hành vi tải xuống bất thường của người dùng.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với phiên bản G Suite Enterprise và G Suite Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với phiên bản G Suite Basic, G Suite Business, G Suite for Education và G Suite for Nonprofits.

Nguồn: LVtech