Phát trực tiếp cuộc họp Google Meet thông qua YouTube

Tháng 7 23, 2022


Điều gì thay đổi:

Nếu được quản trị viên kích hoạt, người dùng Google Workspace có thể phát trực tiếp cuộc họp công khai thông qua YouTube.

Người dùng có thể bắt đầu phát trực tiếp trong Meet bằng cách điều hướng đến bảng Hoạt động > Phát trực tiếp và chọn kênh từ danh sách.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: 

Phát trực tiếp rất hiệu quả với một số tình huống mà người dùng cần phát thông tin cho một lượng lớn khán giả bên ngoài tổ chức, khán giả có khả năng dừng và phát lại theo nhu cầu, hoặc xem lại phần phát thông tin vào thời gian sau đó.

Thông tin bổ sung:

Để bắt đầu một buổi phát trực tiếp trên nền tảng Youtube người dùng phải có một kênh Youtube riêng đã được phê duyệt phát trực tiếp. Việc phê duyệt có thể mất 24 tiếng để kênh của người dùng có thể phát trực tiếp  —  xem tại Trung tâm trợ giúp để biết thêm về Phát trực tiếp trên sự kiện Google Meet.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: phát trực tiếp có thể được bật hoặc tắt ở cấp độ miền, nhóm và đơn vị tổ chức. Tham khảo Trung tâm trợ giúp để biết thêm về cách bật hoặc tắt phát trực tiếp Meet.

  • Người dùng cuối: khi được kích hoạt bởi quản trị viên, sử dụng Trung tâm trợ giúp để tham khảo thêm về phát trực tiếp cuộc gọi video.

  • Workspace Individual và Google One Subscribers: phát trực tiếp sẽ tự động khả dụng  — sử dụng Trung tâm trợ giúp để tham khảo thêm về phát trực tiếp cuộc gọi video.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ 21/7/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ 25/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade.

  • Khả dụng đối với Google Workspace Individual.

  • Khả dụng đối với Google One Premium plan ở một số nước được cho phép.

  • Khả dụng đối với những người dùng có tài khoản Google cá nhân.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Standard, Education Fundamentals, Frontline, và  Nonprofits, cũng như G Suite Basic and Business cũ.

LVtech