Phê duyệt hàng loạt yêu cầu tham gia trong Google Meet

Tháng 11 10, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể chấp nhận hàng loạt các yêu cầu đang chờ xử lý trong Google Meet. Việc chấp nhận tất cả người tham gia hoặc người học cùng một lúc giúp hạn chế gián đoạn trong cuộc gọi điện video. Lưu ý, chỉ người tổ chức cuộc họp mới có thể xem hoặc phê duyệt yêu cầu tham gia cuộc họp.

Chấp nhận tất cả người tham gia cùng một lúc trong Meet

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 04/11/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education, Enterprise for Education, Nonprofits và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech