Phương thức mới để quản lý cài đặt ngôn ngữ bằng API Gmail

Tháng 5 26, 2019


Tính năng mới:

Google đã mở rộng API Gmail bằng cách hỗ trợ cho các nhà phát triển những phương thức mới để quản lý cài đặt ngôn ngữ cho người dùng. Nếu các miền hiện có các ứng dụng định cấu hình tài khoản Gmail trong quá trình di chuyển dữ liệu hoặc đang chuẩn bị di chuyển, đây là một cách để đảm bảo mỗi tài khoản có ngôn ngữ hiển thị chính xác.

Ảnh hưởng: quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Với các phương thức cài đặt ngôn ngữ mới này, các ứng dụng có thể nhận và cập nhật ngôn ngữ hiển thị Gmail của người dùng ở cùng một nơi - API Gmail. Trước đây, quản trị viên có thể đã sử dụng phương pháp cài đặt ngôn ngữ cập nhật trong API Cài đặt email SDK của quản trị viên để xử lý các loại thay đổi này, nhưng điều đó sẽ không còn khả dụng. Những phương pháp mới này là sự thay thế tốt.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển: để trải nghiệm các phương pháp mới, hãy xem tài liệu. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, có thể sử dụng gmail-api trên StackOverflow.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Với bản cập nhật này, sẽ có những chức năng bổ sung, như:

  • Sử dụng các phương pháp này để quản lý cài đặt ngôn ngữ của bất kỳ người dùng nào.
  • Lấy ngôn ngữ hiển thị hiện tại của người dùng. Điều này rất tuyệt cho việc điều chỉnh ứng dụng theo ngôn ngữ người dùng.

Lưu ý: Nếu cần chuyển dữ liệu từ việc sử dụng API Cài đặt email, cụ thể là phương pháp cài đặt ngôn ngữ cập nhật, hãy xem hướng dẫn chi tiết.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: những tính năng này đã khả dụng đối với tất cả miền.
  • Bản phát hành theo định kỳ: những tính năng này đã khả dụng đối với tất cả miền.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ người dùng.

Nguồn: LVtech