Quản lý các biện pháp kiểm soát dữ liệu và tuân thủ từ một nguồn duy nhất trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 7 10, 2024


Tính năng mới:

Việc tuân thủ và kiểm soát dữ liệu là điều quan trọng nhất đối với khách hàng, cả trong việc hiểu chính sách của Google Workspace và định cấu hình các tính năng liên quan đến tuân thủ theo nhu cầu của lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Để giúp khách hàng giải quyết những vấn đề phức tạp này, Google đã tập trung một số tính năng và thông tin liên quan này vào một vị trí duy nhất trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên: Dữ liệu.

Trong phần này, quản trị viên có thể:

  • Tìm một trung tâm tập trung chứa tất cả dữ liệu và các tính năng liên quan đến tuân thủ như vùng dữ liệu, tính minh bạch trong truy cập, v.v.

    • Phê duyệt quyền truy cập, Quản lý quyền truy cập, Tính minh bạch của quyền truy cập, Mã hóa phía máy khách, Vùng dữ liệu hiện có thể được tìm thấy trong Dữ liệu > Tuân thủ. Xin lưu ý rằng quản trị viên vẫn có thể tìm thấy Tính minh bạch của quyền truy cập trong Menu > Báo cáo.

  • Giờ đây, quản trị viên có thể tìm thấy Xuất dữ liệu, Di chuyển dữ liệu và Google Takeout trong Dữ liệu > Nhập và xuất dữ liệu.

  • Tìm một nút tuân thủ chuyên dụng chứa các hướng dẫn và tài nguyên để giúp định cấu hình cài đặt của mình theo các quy định và tiêu chuẩn khác nhau như  IL4, CJIS, và FedRAMP High

Dữ liệu > Tổng quan

Dữ liệu > Tuân thủ > Hướng dẫn và Tài nguyên

 

Làm thế nào để bắt đàu:

  • Quản trị viên: có thể truy cập trung tâm tuân thủ nút Dữ liệu mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách điều hướng tới Menu > Dữ liệu. Từ đây, sẽ tìm thấy trang Tổng quan cũng như các danh mục Tuân thủ và Nhập & Xuất dữ liệu.

  • Người dùng cuối: Không có tác động hoặc hành động nào được yêu cầu đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 08/07/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace 

Nguồn: LVtech