Quản lý các thành viên và cài đặt của Google Group dễ dàng hơn

Tháng 3 21, 2019


Những thay đổi mới: Giờ đây, quản trị viên G Suite có thể quản lý Google Groups dễ dàng hơn thông qua Admin console. Những cải tiến mới bao gồm:

  • Thẻ cài đặt mới: khi tạo nhóm, thẻ này sẽ giúp quản trị viên nhanh chóng xem và tùy chỉnh cài đặt nhóm.
  • Trình đơn mới: khi xem danh sách Nhóm, quản trị viên có thể sử dụng trình đơn này để truy cập nhanh vào quản lý thành viên và cài đặt nhóm.
  • Điều khiển pop-up: sử dụng điều khiển pop-up, quản trị viên sẽ có thể thêm thành viên, quản lý thành viên, chỉnh sửa cài đặt và xóa nhóm mà không cần rời khỏi trang danh sách Nhóm.

Điều này được xây dựng dựa trên những cải tiến gần đây để quản lý nhóm trong Admin console.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng: Các nhóm có thể cải thiện giao tiếp và hợp tác trong tổ chức. Quản trị viên có thể sử dụng Nhóm để tạo danh sách gửi thư, diễn đàn và hộp thư đến cộng tác cho nhóm và cũng để kiểm soát quyền truy cập vào tài liệu và dịch vụ của Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

Trình đơn di chuột mới cho phép truy cập nhanh vào quản lý thành viên và cài đặt nhóm

Nhanh chóng thêm thành viên nhóm không cần rời khỏi trang

Nhanh chóng xem và chỉnh sửa cài đặt nhóm nội tuyến

Khi tạo một nhóm mới, thẻ cài đặt này có thể giúp đảm bảo các cài đặt phù hợp được áp dụng

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 13/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech