Quản lý và áp dụng Drive Label theo quy trình bằng cách sử dụng chức năng mới API

Tháng 7 25, 2022


Tính năng mới:

Nhiều khách hàng đã tận dụng khả năng của Drive Label để phân loại nội dung và thực hiện các chính sách trên tệp Drive nhằm quản lý và Ngăn chặn mất dữ liệu.

Google đã thông báo về bản cập nhật được yêu cầu cao sẽ cho phép quản lý nhãn theo quy trình trên quy mô lớn thông qua API Drive.

drive labels api v2

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao quan trọng:

Drive Labels API mới hỗ trợ đọc các đơn vị phân loại Drive Label. Chức năng mới trong API Drive có thể được sử dụng để áp dụng nhãn, cài đặt trường trên tệp và tìm tệp theo siêu dữ liệu nhãn. Nhìn chung, các tính năng API mới này cho phép nhiều trường hợp sử dụng bao gồm: phân loại hàng loạt, quy trình làm việc theo hướng Apps Script, tích hợp bên thứ ba và các nhu cầu sắp xếp và tìm kiếm khác.

Thông tin chi tiết:

Google cũng sẽ công bố phiên bản Beta của Drive Labels API hỗ trợ tạo và sửa đổi nhãn, trước đây chỉ được hỗ trợ trong trình quản lý nhãn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Drive Labels phải được BẬT cho tổ chức để sử dụng tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý Nhãn trên Drive. Sau khi bật nhãn cho tổ chức, nhà phát triển có thể truy cập Tài liệu API để bắt đầu.

  • Lập trình viên:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/7/2022.

Phiên bản phát hành:.

  • Khả dụng đối với các khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Business Starter, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech