Quản lý vùng cách ly dễ dàng hơn, nhanh hơn và an toàn hơn

Tháng 6 02, 2018


Quản lý vùng cách ly giúp tổ chức ngăn chặn spam, giảm thiểu mất dữ liệu và bảo vệ thông tin bí mật. Quản trị viên G Suite có thể cài đặt và quản lý các chính sách cách ly để chuyển hướng các email có rủi ro trước khi được gửi. Sau đó, quản trị viên có thể xem lại các email đó và thực hiện tác vụ thích hợp để bảo vệ doanh nghiệp/tổ chức và dữ liệu của doanh nghiệp/tổ chức.

Để đáp ứng yêu cầu của quản trị viên, Google sẽ giúp quản trị viên dễ dàng biết lý do email được cách ly trong giao diện Quản lý vùng cách ly. Thông tin này sẽ giúp quản trị viên xem lại email nhanh hơn và dễ dàng xác định tác vụ phù hợp hơn. Quản trị viên sẽ có thể xem:

  • Quy tắc cụ thể đã được kích hoạt để email vào Quản trị vùng cách ly
  • Khớp nội dung (nếu được áp dụng).

Người dùng có đặc quyền "Truy cập vào vùng cách ly quản trị" hoặc quản trị viên có đặc quyền "Truy cập vào vùng cách ly bị hạn chế" sẽ có quyền truy cập vào thông tin này trong Quản lý vùng cách ly.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1- 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech