Quản lý xuất dữ liệu theo quy trình với API Google Vault

Tháng 8 18, 2018


Google đã khởi chạy API Google Vault vào năm 2017 để khách hàng có thể tích hợp Vault với các công cụ và quy trình khác quan trọng đối với doanh nghiệp. Google hiện đang cải tiến API để có thể tạo và quản lý xuất dữ liệu theo quy trình, bên cạnh các vấn đề pháp lý và lưu giữ.

Với lần ra mắt này, người dùng có thể sử dụng API Google Vault để:

  • tạo bản xuất dữ liệu - gửi yêu cầu xuất các thư và các tập tin phù hợp với tiêu chí.
  • danh sách bản xuất dữ liệu — truy xuất trạng thái của tất cả các bản xuất dữ liệu được liên kết với một vấn đề.
  • nhận bản xuất dữ liệu - truy xuất trạng thái bản xuất dữ liệu bất cứ lúc nào và nếu quá trình xuất dữ liệu hoàn tất, có thể tải xuống bằng API Cloud Storage chuẩn.
  • xóa bản xuất dữ liệu - xóa một bản xuất dữ liệu khỏi một vấn đề khi không còn cần thiết nữa.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Education, Enterprise, Enterprise for Education và các khách hàng G Suite có sử dụng Vault.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech