Quản trị viên có thể cài đặt ứng dụng Chat để sử dụng trong tin nhắn trực tiếp

Tháng 3 30, 2023


Tính năng mới:

Các ứng dụng Google Chat tích hợp với các công cụ năng suất, cho phép cộng tác với những người khác và cũng có thể giúp tự động hóa công việc. Trước đây, để bắt đầu sử dụng một ứng dụng trong Chat, người dùng phải cài đặt từng ứng dụng như mô tả.

Bắt đầu từ tuần này, quản trị viên có thể thay mặt người dùng trong miền cài đặt ứng dụng Chat để gửi tin nhắn trực tiếp từ Workspace Marketplace. Người dùng sẽ tự động thấy khi một ứng dụng được bật, loại bỏ nhu cầu tự cài đặt ứng dụng theo cách thủ công.

Quản trị viên có thể triển khai các ứng dụng Trò chuyện khi họ thấy phù hợp: cho toàn bộ miền, đơn vị tổ chức hoặc nhóm người dùng bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát quản lý ứng dụng Workspace Marketplace.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cho phép quản trị viên cung cấp cho người dùng quyền truy cập tức thời vào các tiện ích tích hợp Chat cần cho quy trình làm việc trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Non-profits.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech