Ra mắt báo cáo thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu

Tháng 11 05, 2020


Tính năng mới:

Google đang tạo các báo cáo với các đề xuất sẽ giúp khách hàng chủ động tìm hiểu và bảo vệ nội dung nhạy cảm. Các báo cáo sẽ hiển thị:

 • Có bao nhiêu tập tin trong tổ chức chứa thông tin nhạy cảm.
 • Có bao nhiêu tập tin  chứa thông tin nhạy cảm trong tổ chức đã được chia sẻ ra bên ngoài.
 • Hiểu rõ về loại thông tin nhạy cảm (ví dụ: số thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, v.v.) trong các tập tin đó.

Lưu ý rằng báo cáo sẽ được chủ động tạo đối với khách hàng Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus theo định kỳ. Không có yêu cầu thiết lập bất kỳ quy tắc Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) nào trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên có thể tắt báo cáo bằng cách đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo vệ dữ liệu > Thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu.

Ví dụ về báo cáo thông tin chi tiết về Bảo vệ dữ liệu

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Bảo vệ dữ liệu bí mật của công ty là rất quan trọng. DLP hỗ trợ điều này bằng cách cho phép quản trị viên kiểm soát những gì người dùng có thể chia sẻ và giúp ngăn việc lộ thông tin nhạy cảm ngoài ý muốn.

Các báo cáo mới này sẽ giúp quản trị viên nắm rõ thông tin nhạy cảm nào được lưu trữ trong tổ chức và có thể giúp đưa ra quyết định sáng suốt hơn để bảo vệ thông tin đó. Đối với những khách hàng mới sử dụng DLP, báo cáo có thể giúp xác định các loại nội dung nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hay mã số thuế, mà quản trị viên có thể muốn ưu tiên thiết lập chính sách DLP. Đối với những khách hàng đã sử dụng DLP, báo cáo có thể giúp xác định các loại dữ liệu có thể không có chính sách DLP được ủy quyền.

Khách hàng Enterprise Standard và Enterprise Plus cũng có quyền truy cập vào hệ thống DLP của Google Workspace, có thể giúp dễ dàng triển khai các chính sách DLP đã được chọn triển khai và tạo cảnh báo để theo dõi liên tục các vấn đề được xác định trong báo cáo.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:
  • Các báo cáo sẽ được thực hiện định kỳ. Khi các báo cáo được tạo, các liên kết đến báo cáo sẽ được gửi qua email và một cảnh báo sẽ được hiển thị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Quản trị viên cũng có thể tìm thấy báo cáo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu.
  • Chỉ quản trị viên cấp cao và những quản trị viên khác với đặc quyền Xem quy tắc DLP mới có thể truy cập báo cáo.
  • Quản trị viên có thể tắt báo cáo bằng cách đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo vệ dữ liệu > Thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu.
  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý báo cáo thông tin chi tiết về DLP.
 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Email giúp quản trị viên tìm và sử dụng báo cáo

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/10/2020.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials (tên miền đã xác minh), Enterprise Standard và Enterprise Plus.
 • Không khả dụng đối với Essentials, Business Starter, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech