Sắp xếp lại Trang "Thiết bị của tôi" giúp người dùng tìm và quản lý thiết bị

Tháng 11 21, 2019


Tóm tắt:

Google cập nhật một số tính năng cho My Devices. Người dùng có thể truy cập trang này để xem các thiết bị đã sử dụng để đăng nhập vào G Suite và quản lý các thiết bị. Trang này bao gồm thông tin chi tiết về thiết bị, tùy chọn đăng xuất khỏi thiết bị và tùy chọn xóa thiết bị. Quản trị viên có thể nhận thấy:

  • Liên kết mới, tại mydevices.google.com, thay vì google.com/apps/mydevices. Trong thời gian tới đây, Google sẽ bắt đầu chuyển hướng người dùng từ trang cũ sang trang mới.
  • Trang này hiện bao gồm cả thiết bị di động và máy tính. Trang cũ chỉ hiển thị các thiết bị di động.
  • Thông tin chi tiết thiết bị, cũng giống như trang cũ.
  • Tùy chọn để quản lý quyền truy cập thiết bị và xóa thiết bị nếu muốn, cũng giống như trang cũ.

Trang mới “Thiết bị của tôi” tại mydevices.google.com 

Trang cũ “Thiết bị của tôi” tại google.com/apps/mydevices 

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech