Sao chép các trang web lớn hơn trong Google Sites mới

Tháng 5 21, 2019


Tóm tắt:

Trước đây, Google đã tạo điều kiện cho người dùng sao chép một trang web trong Google Sites mới. Dựa trên phản hồi của người dùng, Google đã cải thiện việc sao chép trang web bằng cách giúp dễ dàng sao chép các trang web lớn hơn - xem tại đây để biết kích thước được hỗ trợ. Hy vọng tính năng này sẽ giúp các biên tập viên trang web sao chép hiệu quả các trang web hiện hữu, cho phép sao lưu công việc, lặp lại công việc đã được thực hiện trên các trang web trước đó hoặc tạo các “mẫu” để bắt đầu các trang web mới.

Để tạo một bản sao trang web được cải thiện, hãy mở một trang web trong Google Sites mới, nhấp vào trình đơn Thêm > Sao chép trang web. Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về việc sao chép trang web.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech