Sắp di chuyển tùy chọn quản lý quyền truy cập của API vào SDK dành cho quản trị viên sang mục quyền OAuth

Tháng 6 18, 2019


Xin chào quản trị viên!

Google thông báo đến quản trị viên về một thay đổi: Quản trị viên có thể chọn bật hoặc tắt quyền truy cập của API vào SDK dành cho quản trị viên từ ngày 30/6/2019.

Nội dung nào sẽ thay đổi?

Quyền truy cập của API vào SDK dành cho quản trị viên hiện được bật thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong mục Bảo mật → Tham chiếu API. Hộp kiểm trong mục này trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên có tác dụng bật hoặc tắt quyền truy cập vào SDK dành cho quản trị viên.

Để hợp nhất quyền truy cập vào tất cả API, kể từ ngày 30/6/2019, Google sẽ chuyển tùy chọn cài đặt này sang mục Bảo mật → Quyền đối với API → Quản trị viên. Google đã nỗ lực để đảm bảo rằng sự thay đổi này không làm gián đoạn bất kỳ ứng dụng nào dựa trên SDK dành cho quản trị viên .

Hiện tại, nếu quản trị viên đã tắt quyền truy cập của API nhưng vẫn bật các ứng dụng OAuth cho SDK dành cho quản trị viên hoặc cấp cho tài khoản dịch vụ các phạm vi quản trị, thì những ứng dụng OAuth và tài khoản dịch vụ này sẽ không thể sử dụng SDK dành cho quản trị viên. Sau ngày 30 tháng 6, nếu có cấu hình này, thì các ứng dụng OAuth và tài khoản dịch vụ sẽ có thể sử dụng SDK dành cho quản trị viên.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Nếu quản trị viên đã tắt quyền truy cập của API, vui lòng xem xét để quyết định có nên tiếp tục bật ứng dụng OAuth và tài khoản dịch vụ hay không trước ngày 30 tháng 6.

Quản trị viên có thể xem xét tài khoản dịch vụ đã được cấp phạm vi quản trị trong mục Bảo mật → Cài đặt nâng cao → Quản lý quyền truy cập của ứng dụng API.

Google sẵn sàng trợ giúp

Nếu có câu hỏi khác hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google và cung cấp số tham chiếu sau đây: 131116599.

Trân trọng!

LVtech