Soạn thảo bằng Markdown trong Google Docs trên web

Tháng 4 06, 2022


Tính năng mới:

Trong Google Docs, giờ đây người dùng có thể chọn “Tự động phát hiện đánh dấu” từ Công cụ > Tùy chọn để bật tính năng tự động sửa cú pháp đánh dấu, một ngôn ngữ đánh dấu để áp dụng định dạng bằng văn bản thuần túy. Hiện tại, Google Docs hỗ trợ một số cú pháp Markdown, chẳng hạn như:

 • * hoặc - theo sau là dấu cách tự động sửa thành dấu đầu dòng

 • Nhiều cách khác nhau để bắt đầu một danh sách được đánh số tương tự như Markdown

 • [] theo sau là dấu cách tự động sửa thành hộp kiểm

Hỗ trợ mở rộng hiện sẽ hỗ trợ tự động sửa lỗi cho:

 1. Đề mục

 2. Nghiêng và in đậm

 3. In đậm + nghiêng

 4. Gạch ngang

 5. Liên kết

 

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tạo sao sử dụng:

Với sự hỗ trợ bổ sung này, người dùng có thể tạo các tài liệu văn bản đa dạng thức nhanh hơn mà không cần phải học các phím tắt.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này

 • Người dùng cuối: tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và người dùng có thể bật tính năng này trong Tài liệu trong Công cụ > Tùy chọn. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng tự động sửa Markdown cho tài khoản.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/3/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 •  Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech