Sử dụng LDAP để đăng nhập vào MacOS bằng thông tin đăng nhập của Google

Tháng 12 16, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng LDAP trên các thiết bị MacOS. Sau khi được bật, người dùng có thể đăng nhập vào thiết bị MacOS bằng thông tin đăng nhập Google Workspace hoặc Cloud Identity.

Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc quản lý quyền truy cập bằng cách sử dụng một thư mục duy nhất — nền tảng nhận dạng và quản lý quyền truy cập Workspace (IAM) — để quản lý quyền truy cập vào các thiết bị MacOS. Đổi lại, điều này có thể giúp cải thiện bảo mật bằng cách cung cấp một nơi duy nhất để thiết lập chính sách nhận dạng và truy cập, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nhận dạng cũ.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về dịch vụ Bảo mật LDAP và  đặc biệt là tìm hiểu cách định cấu hình MacOS.
  • Người dùng cuối: không có tác động đối với người dùng cuối cho đến khi được quản trị viên kích hoạt.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus, G Suite Education, Enterprise for Education, Cloud Identity.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech