Sử dụng quyền truy cập nhận thức ngữ cảnh giúp bảo vệ quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Tháng 4 14, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể áp dụng các quy tắc truy cập theo ngữ cảnh Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Điều này cho phép kiểm soát quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên dựa trên ngữ cảnh của người dùng và thiết bị. Ví dụ: quản trị viên có thể bật các hạn chế dựa trên IP, phiên bản hệ điều hành thiết bị tối thiểu, v.v. Điều này có thể cải thiện tình trạng bảo mật và giảm nguy cơ truy cập sai vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech