Sử dụng tiện ích bổ sung Macro Converter để chuyển đổi các tập tin Microsoft Excel dùng macro sang Google Sheet

Tháng 12 17, 2020


Tính năng mới:

Google đã ra mắt Macro Converter cho Google Sheet. Tiện ích bổ sung Google Workspace này sẽ giúp chuyển đổi mã Visual Basic for Applications (VBA) được sử dụng trong macro Microsoft Excel thành mã Apps Script hoạt động trong Google Sheet.

Nhiều tổ chức sử dụng macro trong Sheet và Excel để tự động hóa các quy trình. Khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus có thể sử dụng tiện ích bổ sung Macro Conversion để xác định tính tương thích của các tập tin Excel và giúp chuyển đổi nếu có thể. Điều này có thể giúp các nhóm tạo lại macro Excel trong Sheet, giúp tiết kiệm thời gian thông qua tự động hóa đồng thời giảm bớt công việc cần thiết để chuyển đổi tập tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus và G Suite Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard, cũng như G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech