Sử dụng Xác minh 2 bước và các thử thách đăng nhập với các nhà cung cấp thông tin nhận dạng bên thứ 3

Tháng 10 03, 2019


Tính năng mới:

Google cung cấp hai biện pháp bảo mật đăng nhập cho các tổ chức sử dụng nhà cung cấp thông tin nhận dạng bên thứ 3. Quản trị viên tại các tổ chức này có thể chọn bật hai tính năng cải thiện đáng kể bảo mật tài khoản trước các cuộc tấn công khác nhau vào tài khoản người dùng. Các tính năng này là mới đối với khách hàng sử dụng nhà cung cấp nhận dạng bên thứ 3:

  • Xác minh 2 bước, một bước xác minh bổ sung tự động yêu cầu xác minh khi đáp ứng một số điều kiện nhất định (ví dụ: khi ai đó cố gắng đăng nhập trên thiết bị hoặc trình duyệt mới). Tìm hiểu thêm về Xác minh 2 bước.
  • Các thử thách thức đăng nhập dựa trên rủi ro, sử dụng học máy để phân tích các mẫu truy cập của người dùng và đánh giá rủi ro của một cuộc tấn công độc hại và đưa ra các thách thức xác minh bổ sung khi có hành vi đáng ngờ. Tìm hiểu thêm về các thử thách đăng nhập dựa trên rủi ro.

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Điều này sẽ cho phép quản trị viên bảo vệ tốt hơn các tài khoản của người dùng khỏi sự truy cập trái phép. Quản trị viên có thể sử dụng tính năng này để:

  • Tăng cường bảo mật tài khoản, bằng cách tận dụng các thử thách dựa trên rủi ro của Google cho người dùng xác thực trên nhà cung cấp thông tin nhận dạng bên thứ 3.
  • Thực thi Xác minh 2 bước của Google chỉ đối với một số người dùng nhất định. Ví dụ: quản trị viên có thể thực thi Xác minh 2 bước của Google kết hợp với nhà cung cấp thông tin nhận dạng bên thứ 3 để người dùng có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm hơn được lưu trữ trong Google.
  • Sử dụng Xác minh 2 bước mà không phải mất thêm chi phí. Quản trị viên có thể thực thi các chính sách này đối với người dùng chủ yếu truy cập tài nguyên Google mà không phải trả thêm phí.

Làm thế nào để bắt đầu

Kiểm soát quản trị viên khả dụng đối với việc thực thi xác minh khi sử dụng nhà cung cấp thông tin nhận dạng bên thứ 3

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 26/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite và Cloud Identity.

Bật tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech