Tách biệt phần quản lý Google Meet và Hangouts cổ điển trong Admin console

Tháng 6 26, 2020


Tóm tắt: 

Giờ đây, Google Meet có thể được kiểm soát độc lập với Hangouts Chat cổ điển trong Admin console. Vui lòng đảm bảo rằng cài đặt dịch vụ được chuẩn bị bằng cách làm theo các bước trong Trung tâm trợ giúp.

Quản trị viên có thể tìm thêm thông tin về thay đổi này trong email được gửi đến quản trị viên miền chính trong khoảng thời gian từ ngày 11/5/2020 đến 18/5/2020.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt cuộc gọi video cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: thay đổi này không tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 15/6/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech