Tăng cường bảo mật cho các thiết bị Windows 10 đã khả dụng phổ biến

Tháng 5 05, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, quản trị viên có thể quản lý và bảo mật các thiết bị Windows 10 thông qua Admin console, giống như đối với các thiết bị Android, iOS, Chrome và Jamboard. Điều này cũng có nghĩa là quản trị viên có thể kích hoạt SSO để người dùng có thể dễ dàng truy cập G Suite và các ứng dụng hỗ trợ SSO khác trên các thiết bị Windows 10. Điều này trước đây đã khả dụng ở phiên bản beta.

Giờ đây, tất cả quản trị viên G Suite hiện có thể sử dụng Nhà cung cấp thông tin xác thực của Google cho Windows để:

  • Cho phép tổ chức sử dụng thông tin đăng nhập tài khoản G Suite hiện tại để đăng nhập vào thiết bị Windows 10 và dễ dàng truy cập các ứng dụng và dịch vụ bằng SSO.
  • Bảo vệ tài khoản người dùng bằng các công nghệ của Google đối với phát hiện đăng nhập và tấn công đáng ngờ.

Ngoài ra, giờ đây, khách hàng G Suite Enterprise, Enterprise cho giáo dục và khách hàng Cloud Identity Premium cũng có thể:

  • Đảm bảo rằng tất cả các thiết bị Windows 10 được sử dụng để truy cập G Suite đều được cập nhật, bảo mật và tuân thủ các chính sách của tổ chức.
  • Thực hiện các tác vụ quản trị viên, chẳng hạn như xóa thiết bị và đẩy các bản cập nhật cấu hình thiết bị, sang các thiết bị Windows 10 từ đám mây mà không kết nối với mạng của doanh nghiệp/tổ chức.

Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc quản lý thiết bị, giúp tăng cường bảo mật dữ liệu và giảm các rào cản và thông tin đăng nhập mà người dùng cần để truy cập các ứng dụng và hoàn thành công việc. Xem thông báo trước để biết thêm chi tiết về các tính năng và lợi ích đối với việ c quản lý Windows 10.

Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về tăng cường bảo mật máy tính cho Windows.

Làm thế nào để bắt đầu:

Kiểm soát quản trị viên đã khả dụng đối với các thiết bị Windows 10

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/4/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/4/2020.

Phiên bản phát hành:

Các tính năng Đăng nhập và SSO được liên kết với Nhà cung cấp Thông tin Google cho Windows:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của G Suite và Cloud Identity.

Quản lý thiết bị đối với các thiết bị Windows 10:

Nguồn: LVtech