Tăng cường hỗ trợ tốt hơn đối với các vùng dữ liệu

Tháng 5 10, 2019


Tính năng mới:

Cơ sở hạ tầng đám mây phân tán trên toàn cầu của G Suite giúp giảm độ trễ và bảo vệ dữ liệu ở các vùng địa lý khác nhau. Do đó, hầu hết các tổ chức chọn không giới hạn địa lý đối với dữ liệu. Tuy nhiên, một số tổ chức lại mong muốn dữ liệu ở khu vực địa lý/lãnh thổ gần nhất có thể. Để phục vụ nhu cầu này, tháng 7/2018, Google đã giới thiệu các vùng dữ liệu cho phép chọn các nơi lưu trữ dữ liệu cho các ứng dụng G Suite được chọn - dù được phân phối trên toàn cầu, ở Hoa Kỳ hoặc ở Châu Âu. Google hiện đang tung ra các cải tiến cho các vùng dữ liệu với hai bản cập nhật chính:

  • Tùy chọn đối với Sao lưu: sao lưu dữ liệu đối với Ứng dụng được chọn giờ đã được khả dụng.
  • Tùy chọn đối với các sản phẩm bổ sung: hiện tại đã bao gồm các Biểu mẫu và các Trang web mới.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Việc mở rộng sản phẩm và phạm vi bảo vệ dữ liệu sẽ không thay đổi bất kỳ cài đặt nào trước đây đã được định cấu hình. Cài đặt hiện tại sẽ được áp dụng đối với các ứng dụng và loại dữ liệu bổ sung với lần ra mắt này. Cũng như phiên bản trước đây, phiên bản lần này không có tác động đến người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các vùng dữ liệu đã được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu của một tổ chức có sự phân bổ về mặt địa lý. Với các vùng dữ liệu, quản trị viên có thể tạo nhiều vùng cụ thể theo đơn vị tổ chức (OU) mà không yêu cầu số tài khoản tối thiểu. Người dùng cuối không bị ảnh hưởng bởi thời gian chết và vẫn có thể tiếp tục chỉnh sửa các tập tin, ngay cả trong quá trình di chuyển dữ liệu. Ngoài ra, khi thay đổi quyền sở hữu tập tin xảy ra hoặc người dùng chuyển đổi OU, dữ liệu được chọn sẽ được di chuyển linh hoạt theo cài đặt.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách chọn vị trí địa lý cho dữ liệu.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung:

Để đảm bảo khả năng hiển thị trong quá trình di chuyển dữ liệu, sẽ có một thẻ mới ‘Sao lưu” trong trang tổng quan (Admin console > Trang tổng quan). Thẻ này hiển thị bảng phân tích tiến trình di chuyển dữ liệu sao lưu cho từng sản phẩm được chọn. Tham khảo hình ảnh sau đây minh họa chế độ xem trang tổng quan mới.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

  • Đối với khách hàng đã sử dụng các vùng dữ liệu, mở rộng phạm vi của sản phẩm và loại dữ liệu sẽ tự động được hỗ trợ theo các cài đặt được thiết lập sẵn.
  • Đối với khách hàng không sử dụng vùng dữ liệu, tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật trên trang Hồ sơ công ty ở các cấp OU riêng lẻ.

Nguồn: LVtech