Tạo và xem các công việc trong ứng dụng Google Calendar dành cho thiết bị di động

Tháng 10 23, 2020


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể tạo và xem các công việc trong Google Calendar trên Android và iOS. Trước đây, người dùng chỉ có thể thực hiện việc này trên web. Việc thêm công việc vào lịch giúp hiển thị những việc cần làm và phân bổ thời gian hoàn tất, giúp hoàn thành những việc quan trọng.

Các tác vụ được thêm vào lịch sẽ tự động đồng bộ hóa trên máy tính và thiết bị di động. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu với Tasks.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Để thêm công việc vào lịch, hãy chọn nút Tạo (+) ở góc dưới cùng bên phải và chọn “Công việc” từ trình đơn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm Công việc vào Lịch trên thiết bị di động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: trên thiết bị IOs và Android: đang dần triển khai (tối đa 2 tuần đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/10/2020.

Phiên bản phát hành:  

  • Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Nguồn: LVtech