Tắt truyền tập tin trong Google Chat

Tháng 8 06, 2021


Tính năng mới:

Quản trị viên hiện có thể vô hiệu hóa hoặc giới hạn chia sẻ tập cho người dùng trong Google Chat. Cụ thể, quản trị viên có thể chỉ định các điều khiển bên trong và bên ngoài tổ chức và có thể chọn giữa việc hạn chế tất cả các tệp, chỉ cho phép hình ảnh hoặc cho phép tất cả các tệp.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Các tập tin thường chứa thông tin bí mật đặc biệt là trong các ngành được quản lý theo nguyên tắc tổ chức, cần kiểm soát luồng thông tin này trong và ngoài tổ chức. Với sự cải tiến này, quản trị viên giờ đây có nhiều khả năng hơn để giúp quản lý việc chia sẻ trong các tình huống cụ thể.

Thông tin chi tiết:

Các chính sách này sẽ không có tác động đến các liên kết. Ví dụ: chia sẻ liên kết tới tập tin Google Drive hoặc liên kết ảnh động đều sẽ tiếp tục hoạt động. Biểu tượng cảm xúc cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở miền cấp đơn vị tổ chức. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát chia sẻ tệp trong Google Chat.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên đã tắt tính năng chia sẻ tệp, nút tải lên có thể bị tắt hoặc thay đổi và khi có thể, Google sẽ cung cấp văn bản để giải thích thay đổi. Xem hình ảnh bên dưới để biết ví dụ.

Nút tải tập tin lên có thể bị tắt

Nếu người dùng chỉ có thể tải lên hình ảnh, biểu tượng tải tập tin lên có thể thay đổi thành biểu tượng hình ảnh

Thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu người dùng thực hiện một hành động bị hạn chế

Các chính sách cũng sẽ được áp dụng khi sử dụng Google Chat trên các nền tảng web và di động

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1–3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Enterprise Essentials.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech