Thay đổi đối với cài đặt bật/tắt Lịch sử trò chuyện trong Google Chat

Tháng 10 23, 2020


Tóm tắt:

Bắt đầu từ ngày 8/10/2020, Google sẽ thực hiện các thay đổi sau đối với cài đặt bật/tắt lịch sử trò chuyện trong Google Chat:

  • Google đang chuyển cài đặt bật/tắt lịch sử từ hộp soạn thư sang cài đặt cuộc trò chuyện
  • Google đã cập nhật giao diện của cài đặt để giúp dễ dàng phân biệt trực quan hiển thị đã đặt lịch sử ở chế độ bật hay tắt

Bật lịch sử trò chuyện cho một cuộc trò chuyện cụ thể

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: như trước đây, quản trị viên có thể kiểm soát việc có bật lịch sử trò chuyện cho người dùng hay không. Quản trị viên có thể đặt mặc định và cũng có thể cho phép người dùng thay đổi cài đặt lịch sử trò chuyện cho mỗi cuộc trò chuyện.
  • Người dùng cuối: nếu được bật cho tổ chức, lịch sử trò chuyện có thể được bật hoặc tắt cho mỗi cuộc trò chuyện trong Gmail hoặc Google Chat. Bên cạnh tên cuộc trò chuyện, nhấp vào mũi tên và chọn “Bật lịch sử trò chuyện” hoặc “Tắt lịch sử trò chuyện”.

Bật lịch sử trò chuyện trong các tùy chọn hội thoại

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai ( tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 8/10/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite.

Nguồn: LVtech