Thay đổi phạm vi mặc định cho quản trị viên được ủy quyền trong Cài đặt dịch vụ

Tháng 2 11, 2020


Tóm tắt:

Google thay đổi phạm vi mặc định cho các quản trị viên được ủy quyền với đặc quyền Cài đặt dịch vụ. Do đó, một số quản trị viên có thể cần được cấp lại quyền truy cập vào trung tâm bảo mật.

Trước đây, khi quản trị viên được gán đặc quyền Cài đặt dịch vụ, đặc quyền của Trung tâm bảo mật cũng được gán theo mặc định. Bây giờ, Trung tâm bảo mật của người dùng phải được cấp quyền đặc biệt. Do thay đổi này, một số quản trị viên được ủy quyền có thể mất các đặc quyền của trung tâm bảo mật. Nếu điều này xảy ra đối với quản trị viên cần có quyền truy cập vào trung tâm bảo mật, quản trị viên cấp cao của tên miền có thể cấp quyền (hoặc vai trò quản trị viên được chỉ định) tại Admin console > Vai trò quản trị viên.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/2/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/2/2020.

Phiên bản phát hành:

Liên kết hữu ích:

Nguồn: LVtech