Thêm âm thanh vào bản trình bày Google Slides

Tháng 11 16, 2019


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã thông báo thêm tính năng thêm âm thanh vào các bản trình bày Google Slides. Tính năng này hiện khả dụng đối với các miền tham gia Bản phát hành nhanh. Riêng Bản phát hành theo định kỳ đang được triển khai và sẽ khả dụng cho tất cả người dùng vào cuối tháng 11.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: Tính năng này hiện đã khả dụng cho người dùng.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ  được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech