Thêm dữ liệu hiệu suất cuộc gọi trong nhật ký kiểm tra Google Voice

Tháng 5 31, 2023


Tính năng mới:

Ngoài thông tin đã được ghi lại trong nhật ký kiểm tra Voice, chẳng hạn như ngày, nguồn cuộc gọi và đích cuộc gọi, quản trị viên sẽ thấy thông tin hiệu suất cụ thể trên mỗi cuộc gọi, bao gồm:

  • Thời gian trễ trọn vòng

  • Packet Loss (mất gói do lỗi) trên 1000

  • Jitter (rung pha thời gian)

Dữ liệu bổ sung này có thể giúp xác định và khắc phục sự cố mạng tiềm ẩn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị của tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace có thể sử dụng công cụ truy vấn bảo mật:

    • Công cụ truy vấn bảo mật khả dụng đối với Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

    • Quản trị viên có Cloud Identity Premium, Enterprise Standard và Education Standard cũng có thể sử dụng công cụ truy vấn cho một tập hợp con các nguồn dữ liệu.

Nguồn: LVtech