Thêm người dùng và Google Group vào các tên miền hạn chế cộng đồng Google+

Tháng 8 31, 2018


Google đang thêm khả năng trực tiếp thêm người dùng và Google Groups làm thành viên của Cộng đồng Google+. Khi người kiểm duyệt thêm nhóm, các thành viên sẽ tự động được thêm vào cộng đồng. Các cập nhật tiếp theo cho tư cách thành viên nhóm sẽ tự động được cập nhật cho thành viên cộng đồng.

Tính năng này được tắt theo mặc định. Quản trị viên G Suite, có thể bật tính năng này cho một số người dùng nhất định, bật cho một số đơn vị tổ chức nhất định (OUs) hoặc bật cho tất cả người dùng trong miền.

Để bật cài đặt này cho người dùng được chọn, hãy mở Admin console và đi tới Vai trò quản trị. Sau khi chọn vai trò người dùng thích hợp, hãy nhấp vào "Đặc quyền" và cuộn tới "Google+", nơi có thể định cấu hình đặc quyền "Thêm hàng loạt nhóm người dùng vào cộng đồng".

Nếu quản trị viên muốn bật cài đặt này cho OU hoặc mọi người trong miền, trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > G Suite > Google+ > Cài đặt nâng cao. Tại đây, hãy chọn "Thêm trực tiếp người dùng".

Lưu ý: Tính năng này sẽ chỉ được hỗ trợ trên các tên miền cài đặt hạn chế cộng đồng. Ngoài ra, người dùng, nhóm và thành viên nhóm không thuộc cùng miền với cộng đồng và người dùng đã bị hạn chế từ cộng đồng sẽ không được thêm.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech