Thêm nhiều cải tiến về trình đơn trong Google Docs và Slides

Tháng 2 28, 2018


Dựa trên dữ liệu sử dụng và phản hồi của người dùng, Google đang thực hiện một số thay đổi đối với trình đơn và thanh công cụ trong Google DocsSlides trên web. Vẫn tương tự như một số thay đổi trước đó mà Google đã thực hiện và sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy một số mục nhất định. Những thay đổi này bao gồm:

Để thêm dòng hoặc ngắt trang trong Docs:

Trước đây: Chèn (Insert) > Ngắt trang hoặc Ngắt cột (Page break or Column break)

Sau khi cải tiến: Chèn (Insert) > Ngắt (Break) > Ngắt trang hoặc Ngắt cột (Page break or Column break)

Để thêm văn bản vào một hình dạng trong Docs hoặc Slides:

Trước đây: Chọn hình dạng (Select shape) > Định dạng (Format) > Văn bản thay thế ( Alt text). Tùy chọn này sẽ bị xóa khỏi trình đơn.

Sau khi cải tiến: Nhấp chuột phải vào hình dạng > Văn bản thay thế ( Alt text). Đây là cách mới để thêm văn bản thay thế vào một hình dạng.

Để thay đổi hình dạng trong Slides:

Trước đây: Chọn hình dạng (Select shape) > Định dạng (Format) > Thay đổi hình dạng (Change shape). Tùy chọn này sẽ bị xóa khỏi trình đơn.

Sau khi cải tiến: Nhấp chuột phải vào hình dạng (Select shape) > Thay đổi hình dạng (Change shape). Đây là cách mới để thay đổi hình dạng.

Chế độ xem HTML trong Slides đang được xoá khỏi trình đơn.

Trước đây: Xem (View) > HTML

Sau khi cải tiến: Ctrl + Alt + Shift + P

Những thay đổi này sẽ chỉ ảnh hưởng đến trình đơn trực quan. Tất cả tùy chọn sẽ vẫn khả dụng thông qua các phím tắt và hộp tìm kiếm trong trình đơn Trợ giúp.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech