Thêm nhiều nguồn dữ liệu và kiểm soát đơn vị tổ chức mới vào công cụ truy vấn bảo mật

Tháng 12 22, 2020


Tóm tắt:

Công cụ truy vấn bảo mật là một tài nguyên trong trung tâm bảo mật Google Workspace có thể giúp người dùng xác định, phân loại và thực hiện hành động đối với các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư trong miền. Google hiện đang cải tiến công cụ với:

  • Nhật ký Google Chat, Google Meet, Google Groups, Google Voice và Google Calendar mới.
  • Bộ lọc đơn vị tổ chức (OU) để các truy vấn có thể được giới hạn cho các đơn vị tổ chức cụ thể.

Điều này sẽ giúp quản trị viên nắm bắt hoạt động quan trọng trong miền và thực hiện hành động từ bên trong công cụ truy vấn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: những cải tiến này sẽ khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về công cụ truy vấn bảo mật.
  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Giờ đây, quản trị viên có thể sử dụng nhật ký Google Chat, Meet, Groups, Voice và Calendar làm nguồn dữ liệu trong công cụ truy vấn bảo mật

Giờ đây, quản trị viên có thể lọc theo đơn vị tổ chức trong công cụ truy vấn bảo mật

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus và G Suite Enterprise for Education.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials và Enterprise Standard, cũng như khách hàng G Suite Basic, Business, Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech