Thêm slide vào trang trình bày

Tháng 7 13, 2019


Giờ đây việc thêm slide vào trang trình bày trở nên quá đơn giản với lệnh Ctrl + m. Hãy trải nghiệm!

Nguồn: LVtech