Thêm số dòng vào Google Docs

Tháng 7 25, 2023


Tính năng mới:

Ngoài các bản cập nhật trước đây cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với định dạng trong Google Docs, chẳng hạn như xem các ký tự không in đượccác cải tiến đối với tổ chức nội dung, Google đang giới thiệu tùy chọn hiển thị số dòng trong Docs được đặt ở chế độ phân trang.

Các số được tính toán tự động bên cạnh mỗi dòng trong tài liệu và có thể được định cấu hình cho toàn bộ tài liệu, một trang hoặc một phần cụ thể. Ngoài ra, những con số này được giữ nguyên khi in.

Tính năng này giúp tham khảo các vị trí nội dung cụ thể trong tài liệu dễ dàng hơn, đặc biệt khi cộng tác với những người khác về nội dung dài hoặc phức tạp.

Screenshot of an example document with a number associated with each line within a Google Doc

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: sau khi thêm nội dung vào Google Docs, hãy chọn Công cụ > Số dòng > “Hiển thị số dòng”. Từ đó, người dùng có thể sửa đổi chế độ đánh số dòng và xác định phần nào của tài liệu muốn áp dụng số.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/07/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/8/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech