Thêm số trang khác nhau vào các phần khác nhau trong Google Docs

Tháng 11 29, 2019


Tóm tắt:

Bây giờ người dùng có thể tùy chỉnh các phần để thêm số trang vào và chỉ định số bắt đầu đếm trong Google Docs.

Sau khi tạo các phần trong tài liệu, người dùng có thể chỉ định các phần để áp dụng số trang. Ví dụ: nếu tài liệu chứa các trang bìa và mục lục, người dùng có thể chọn chỉ áp dụng số trang cho phần thân tài liệu.

Để truy cập tính năng này, chọn Chèn > Số trang > Tùy chọn khác. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về số trang trong Google Docs.

Tính năng này, cùng với các điều khiển bổ sung cho các tiêu đề và chân trang, cung cấp nhiều tùy chọn hơn để tùy chỉnh Google Docs.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 02/12/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định.

Nguồn: LVtech