Thêm tám quốc gia (bổ sung) quay số cuộc gọi trong Google Meet

Tháng 10 26, 2020


Tóm tắt:

Google đã thêm tám quốc gia bổ sung có thể sử dụng quay số cuộc gọi vào Google Meet:

 • Chile
 • Guatemala
 • Hong Kong
 • Israel
 • Japan
 • Mexico
 • Peru
 • Trinidad & Tobago

Kiểm tra Trung tâm trợ giúp để biết danh sách đầy đủ các quốc gia được hỗ trợ tính năng này.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định đối với các quốc gia đủ điều kiện. Quản trị viên có thể xác định tắt tính năng này ở cấp đơn vị tổ chức hay không. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cài đặt Meet cho tổ chức.
 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise for Education và Nonprofits.
 • Không khả dụng đối với khách hàng Education.

Nguồn: LVtech