Thêm thông báo vào trung tâm cảnh báo trong Google Workspace

Tháng 2 23, 2021


Tính năng mới:

Google đang thêm các cảnh báo mới vào trung tâm cảnh báo. Cụ thể, bây giờ quản trị viên có thể xem các cảnh báo cho:

 • Quy tắc báo cáo (trước đây được gọi là cảnh báo nhật ký kiểm tra tùy chỉnh)
 • Mười một cảnh báo mới khác liên quan đến các thay đổi đối với cài đặt ứng dụng và tài khoản người dùng (trước đây được gọi là cảnh báo quản trị được xác định trước)

Trong trung tâm cảnh báo, quản trị viên có thể xem các chi tiết quan trọng về các cảnh báo cụ thể, bao gồm bản tóm tắt cảnh báo, ngày và giờ của sự kiện, mô tả sự kiện và tên của nhật ký kiểm tra liên quan. Quản trị viên cũng có thể tìm kiếm trong nhật ký kiểm tra để xem thêm chi tiết về sự kiện đã được kích hoạt cảnh báo.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Quản trị viên có thể sử dụng trung tâm cảnh báo để xem thông báo về các sự cố tiềm ẩn trong miền và thực hiện hành động (hướng dẫn cho người dùng cuối hoặc cập nhật các chính sách hoặc cài đặt hiện có) để giải quyết các vấn đề và bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa bảo mật. Quản trị viên cũng có thể sử dụng API trung tâm cảnh báo để xuất cảnh báo vào các hệ thống hiện hữu, chẳng hạn như hệ thống Quản lý sự kiện và Thông tin bảo mật (SIEM) hoặc nền tảng yêu cầu hỗ trợ.

Trước đây, Google đã chuyển quyền quản lý cả quy tắc báo cáo (trước đây gọi là cảnh báo tùy chỉnh) và các cảnh báo khác (trước đây gọi là cảnh báo quản trị được xác định trước) sang phần quy tắc bảo mật của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Điều này cung cấp việc hiển thị hợp nhất về các quy tắc và cảnh báo, đồng thời giúp quản lý các cảnh báo từ duy nhất một vị trí dễ dàng hơn. Bằng cách đưa thông báo từ những cảnh báo đến trung tâm cảnh báo, Google đang tạo ra một vị trí tập trung và đầy đủ hơn để xem các thông báo quan trọng và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn đối với tổ chức. Hy vọng điều này cung cấp việc hiển thị toàn diện hơn về các cảnh báo có liên quan và giúp quản trị viên nắm bắt và quản lý tổ chức tốt hơn.

Thông tin chi tiết:

Quy tắc báo cáo hiện có trong trung tâm cảnh báo

Quy tắc báo cáo là các quy tắc tùy chỉnh cho phép quản trị viên tạo cảnh báo tùy chỉnh dựa trên nhật ký kiểm tra của tổ chức. Trước đây, chỉ có thể nhận thông báo qua email khi các quy tắc này được kích hoạt. Với lần khởi chạy này, quản trị viên có thể xem các sự kiện này trong trung tâm cảnh báo.

Đối với các quy tắc báo cáo đã được thiết lập, quản trị viên sẽ cần chọn tham gia theo cách thủ công để bật thông báo trong trung tâm cảnh báo cho từng quy tắc. Đối với các quy tắc báo cáo mới được thiết lập, thông báo trong trung tâm cảnh báo sẽ được bật theo mặc định, nhưng quản trị viên có thể tắt tính năng này trong hoặc sau khi thiết lập quy tắc.

Tùy chọn mới 'Gửi đến trung tâm cảnh báo' khi tạo hoặc chỉnh sửa quy tắc báo cáo

Mười một cảnh báo cho các thay đổi cài đặt người dùng và ứng dụng hiện có trong trung tâm cảnh báo

Bây giờ quản trị viên có thể chọn xem thông báo cho 11 cảnh báo được liệt kê sau đây. Các thông báo trong trung tâm cảnh báo cho những điều này sẽ bị tắt theo mặc định và quản trị viên có thể chọn bật.

 • Cài đặt lịch đã thay đổi
 • Cài đặt Drive đã thay đổi
 • Cài đặt email đã thay đổi
 • Cài đặt di động đã thay đổi
 • Người dùng mới được thêm vào
 • Người dùng bị tạm ngưng hoạt động
 • Người dùng đã bị xóa
 • Người dùng được cấp đặc quyền Quản trị viên
 • Người dùng bị tạm ngưng (cảnh báo qua email của quản trị viên)
 • Đặc quyền quản trị của người dùng đã bị thu hồi
 • Mật khẩu của người dùng đã thay đổi

Ví dụ về cảnh báo mới hiện đã khả dụng trong trung tâm cảnh báo

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

   • Quy tắc báo cáo: đối với các cảnh báo đã được thiết lập, các cảnh báo sẽ bị tắt theo mặc định. Đối với các cảnh báo mới được thiết lập, các cảnh báo sẽ được bật theo mặc định. Quản trị viên có thể bật hoặc tắt thông báo của trung tâm cảnh báo trong khi tạo hoặc chỉnh sửa quy tắc. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách tạo và xem các quy tắc báo cáo cũng như thiết lập cảnh báo.
   • Thay đổi cài đặt người dùng và ứng dụng: các cảnh báo bị tắt theo mặc định, nhưng có thể được bật cho từng cảnh báo riêng lẻ. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu hoặc xem và quản lý các cảnh báo trong trung tâm cảnh báo.

 • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/2/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech