Thêm trạng thái điểm 'thiếu' vào Sổ Điểm trong Google Classroom

Tháng 7 03, 2024


Tính năng mới:

Trong năm ngoái, Google đã thêm các tính năng mới, chẳng hạn như vô hiệu hóa bài nộp sau ngày đến hạn trong Google Classroommiễn bài tập trong Google Classroom, để giúp người dạy linh hoạt hơn nữa khi chấm điểm bài tập về nhà và bài tập trên lớp.

Hôm nay, Google đang cải thiện khả năng hỗ trợ cho các bài tập còn thiếu trong sổ điểm bằng cách cung cấp cho người dạy khả năng đánh dấu bài tập là "thiếu" hoặc "hoàn thành" theo cách thủ công và tự động thêm điểm nháp mặc định.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối:

    • Theo mặc định, tất cả các bài tập bị thiếu sẽ tự động nhận được điểm nháp là ‘0’. Tuy nhiên, người dạy có thể điều chỉnh điểm dự thảo mặc định hoặc TẮT tính năng chấm điểm tự động.

    • Các bài tập hiển thị nhãn 'thiếu' trước bản cập nhật này sẽ được tự động cập nhật và nhận điểm nháp.

    • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chấm điểm và trả bài tập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai  (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/7/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech