Thiết kế mới trang tổng quan tất cả các ứng dụng G Suite của người dùng

Tháng 7 11, 2019


Tóm tắt

Người dùng có thể xem danh sách tất cả các ứng dụng cốt lõi G Suite được bật cho tổ chức trong Trang tổng quan người dùng tại gsuite.google.com/dashboard. Sau khi thiết kế lại, trang này bây giờ trông rõ ràng hơn và dễ điều hướng hơn, với một thanh tìm kiếm giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các ứng dụng.

Người dùng sẽ được chuyển đến Trang tổng quan người dùng sau khi ký Điều khoản dịch vụ của G Suite, nhưng cũng có thể đánh dấu trang đó để truy cập nhanh trong tương lai. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech