Thiết lập các phòng ngắt của Google Meet trước các cuộc họp trong Google Calendar

Tháng 3 13, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể thiết lập trước các phòng ngắt của Google Meet trên Google Calendar. Điều này giúp người dạy và người điều hành cuộc họp dễ dàng chuẩn bị cho các lớp học khác nhau, chuẩn bị kỹ tạo tính năng động cho nhóm và tránh mất thời gian trong việc thiết lập các phòng ngắt trong cuộc gọi.

Thêm các phòng ngắt vào Google Meet từ Lịch

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/3/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Nonprofits và Education Plus cũng như khách hàng G Suite Business, bản nâng cấp Teaching & Learning (ra mắt vào tháng 4).
  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter and Education Fundamentals, cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech