Tiện ích bổ sung Salesforce của Google Sheets chuyển từ bản beta sang khả dụng phổ biến

Tháng 9 28, 2018


Như đã thông báo, Google đang thực hiện việc phổ biến khả dụng các tiện ích bổ sung cho Google Sheets để kết nối với Salesforce. Người dùng có thể sử dụng tiện ích bổ sung này để nhập dữ liệu và báo cáo từ Salesforce vào Trang tính và để cập nhật các bản ghi thực hiện trong Trang tính trở lại Salesforce. Tích hợp này sẽ giúp tối ưu hóa luồng công việc và giảm công việc trùng lặp giữa hai sản phẩm.

Vui lòng xem thông báo khởi chạy beta của Google để biết thêm chi tiết về tiện ích bổ sung và cách sử dụng tiện ích này. Google hy vọng tính năng này sẽ giúp người dùng thao tác trong công việc hiệu quả hơn.

Nhận và sử dụng tiện ích bổ sung Salesforce cho Google Sheets

Quản trị viên G Suite, có thể kiểm soát quyền truy cập vào tiện ích bổ sung này giống như phương cách thực hiện bất kỳ tiện ích bổ sung nào khác của Google Sheets.

  • Nếu đã tắt tiện ích bổ sung cho miền nhưng muốn cho phép người dùng sử dụng tiện ích bổ sung cụ thể này, quản trị viên có thể đưa tiện ích  này vào danh sách trắng.
  • Nếu muốn kiểm soát tiện ích bổ sung trên miền, hãy tắt hoặc bật tiện ích bổ sung chung trong trình chỉnh sửa Tài liệu.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech