Tiện ích Goal Seek hiện khả dụng với Google Sheets

Tháng 10 12, 2019


Tính năng mới:

Tiện ích Goal Seek cho Google Sheets hiện có thể tải xuống và cài đặt từ G Suite Marketplace.

Chạy và kích hoạt tính năng giải quyết đối với tiện ích Goal Seek

Tiện ích Goal Seek đang chạy và tìm thành công một giải pháp

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Người dùng có thể sử dụng tiện ích Goal Seek tính giá trị bắt buộc của một ô để đạt được giá trị mong muốn trong một ô khác. Điều này đặc biệt hữu ích khi tiến hành phân tích điểm hòa vốn hoặc tính toán dữ liệu nhạy cảm, như xác định cách thay đổi một giá trị ảnh hưởng đến các giá trị tương quan khác trong trang tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung

Tiện ích bổ sung này được phát triển trong Apps Script và thực hiện các yêu cầu thông qua API Sheets. Điều đó có nghĩa là hạn ngạch yêu cầu API đối với tên miền sẽ bị ảnh hưởng và số lượng yêu cầu có thể được thực hiện bởi các dự án App Script khác có thể bị hạn chế. Xem Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về giám sát hạn ngạch API và điều chỉnh hạn ngạch yêu cầu cho tên miền.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/10/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/10/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Tiện ích bổ sung này có thể được cài đặt từ G Suite Marketplace.
  • Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp tên miền.

Nguồn: LVtech