Tiện ích tác vụ soạn thảo trong Gmail hiện đã khả dụng

Tháng 10 27, 2018


Tiện ích tác vụ soạn thảo trong Gmail giúp người dùng dễ dàng thêm liên kết và tập tin đính kèm từ các ứng dụng như  Box, Dropbox, Atlassian’s Jira Egnyte vào bất kỳ thư Gmail nào — ngay khi đang soạn thảo. Google sẽ khởi chạy tiện ích tác vụ soạn thảo cho khách hàng G Suite ngay hôm nay với bốn đối tác kể trên (và sẽ còn nhiều đối tác mới trong tương lai gần).

Người dùng có thể cài đặt tiện ích tác vụ soạn thảo trong Gmail từ G Suite Marketplace. Giống như tất cả các tiện ích bổ sung khác của Gmail, quản trị viên G Suite có thể cài đặt cho toàn bộ miền hoặc thêm các tiện ích bổ sung này vào danh sách trắng.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech