Tiến trình được lưu tự động khi người dùng trả lời các biểu mẫu và bài kiểm tra

Tháng 8 21, 2021


Tính năng mới:

Khi trả lời một Biểu mẫu trên Google, Bài kiểm tra hoặc Bài kiểm tra trong Lớp học trong khi đăng nhập vào tài khoản Google, tiến trình sẽ tự động được lưu dưới dạng bản nháp trong 30 ngày kể từ lần chỉnh sửa cuối cùng hoặc cho đến khi gửi xong.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Tính năng này giúp đảm bảo người dùng sẽ không phải bắt đầu lại nếu:

 • Không thể hoàn thành một biểu mẫu hoặc bài kiểm tra trong thời điểm,

 • Phải chuyển đổi giữa nhiều thiết bị,

 • Kết nối internet thấp.

Thông tin chi tiết:

Chủ sở hữu và người chỉnh sửa biểu mẫu có thể tắt tính năng này đối với những người phản hồi với một biểu mẫu cụ thể. Người dùng có thể muốn tắt tính năng này trên các biểu mẫu:

 • Được sử dụng để nhập dữ liệu lặp lại,

 • Được nhúng vào các trang web,

 • Trên các thiết bị dùng chung nhất định, chẳng hạn như quầy tiếp tân hoặc quầy bán hàng.

Để tắt tính năng này, trong Google Forms, chọn Cài đặt > Bản trình bày > Hạn chế và chọn “Tắt tính năng tự động lưu cho tất cả người trả lời”.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Chủ sở hữu và người chỉnh sửa biểu mẫu: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Để tắt tính năng này, trong Google Forms, đi đến Cài đặt > Bản trình bày > Hạn chế và chọn “Tắt tính năng tự động lưu cho tất cả người trả lời”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt cài đặt này.

  • Người trả lời biểu mẫu: câu trả lời nháp sẽ tự động được lưu khi đăng nhập vào tài khoản Google. Để xem câu trả lời nháp, chỉ cần mở lại liên kết biểu mẫu khi đăng nhập vào cùng một tài khoản Google. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tự động lưu tiến trình đối với phản hồi Biểu mẫu trên Google.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/8/2021.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/9/2021

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech