Tiến trình thay đổi đối với chính sách lưu trữ của Google Workspace

Tháng 4 10, 2021


Tính năng mới:

Google đang mở rộng khung thời gian đã thông báo trước đó cho những thay đổi sắp tới đối với chính sách lưu trữ của Google Workspace. Dòng thời gian được cập nhật là:

  • Ngày 1/6/2021: ảnh chất lượng cao sẽ được tính vào hạn ngạch Drive bắt đầu từ ngày 1/6/2021. Không có thay đổi nào đối với dòng thời gian này.

  • Ngày 1/2/2022: mọi tập tin Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard mới được tạo sẽ được tính vào bộ nhớ. Các tập tin hiện có trong các sản phẩm này sẽ không được tính vào bộ nhớ, trừ khi chúng được sửa đổi vào hoặc sau ngày 1/2/2022. Đọc thêm trong Trung tâm trợ giúp.

Lưu ý rằng không có thay đổi nào đối với các ngày đã thông báo trước đó đối với tài khoản Google cá nhân.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối. Giới hạn bộ nhớ khác nhau giữa các phiên bản Google Workspace và G Suite, nhưng phần lớn người dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này.

Tại sao quan trọng:

Mọi người đang tải lên nhiều nội dung hơn bao giờ hết — trên thực tế, hơn 4,3 triệu GB được thêm vào Gmail, Drive và Photos mỗi ngày. Những thay đổi này đối với chính sách lưu trữ là cần thiết để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời và bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng.

Gần đây, Google đã thông báo các thay đổi đối với chính sách lưu trữ tổng hợp dành cho khách hàng của Workspace for Education. Là một phần của các bản cập nhật này, để quản trị viên thích ứng với mô hình này và tối ưu hóa bộ nhớ, Google sẽ cung cấp các công cụ quản trị mới để xác định và quản lý cách sử dụng và phân bổ bộ nhớ trước khi chính sách có hiệu lực. Google sẽ trì hoãn việc các tập tin Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, Jamboard được tính vào hạn ngạch bộ nhớ cho đến khi có công cụ này.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: xem báo cáo người dùng sử dụng Ứng dụng (xem phần Chung > Ảnh và Drive) để có cái nhìn toàn diện về việc sử dụng bộ nhớ trong tổ chức. Để hiểu lượng bộ nhớ được phân bổ trên gói hiện tại, hãy xem phần Sử dụng và hỗ trợ trong Trung tâm trợ giúp đối với các phiên bản Business, Enterprise, Education và G Suite. Nếu quản trị viên không chắc đang sử dụng phiên bản nào, hãy truy cập trang Thanh toán trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách quản lý tập tin trong bộ nhớ Tài khoản Google.

Thời gian triển khai:

Ảnh chất lượng cao

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: các chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6/2021.

Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: các chính sách này sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Những thay đổi này sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng có giấy phép Google Workspace và G Suite.

Nguồn: LVtech