Tìm kiếm trong thư mục trên Google Drive

Tháng 2 28, 2018


Giờ đây, người dùng đã có thể tìm kiếm nội dung trong một thư mục cụ thể trên Google Drive. Chọn trình đơn thả xuống trên thanh tìm kiếm và chọn thư mục muốn tìm kiếm hoặc nhấp chuột phải vào thư mục và tìm kiếm trong thư mục đó. Chỉ có thể tìm các thư mục thuộc My Drive hoặc trong Team Drives, nếu người dùng có một thư mục được chia sẻ, trước tiên hãy thêm thư mục vào My Drive và việc tìm kiếm sẽ dễ hơn bao giờ hết.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh, và Bản phát hành theo định kỳ

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech