Tin cập nhật tuần từ 21-27/8/2023

Tháng 8 29, 2023


Sao chép địa chỉ email của thành viên Space trong Google Chat

Giờ đây, người quản lý Space và thành viên có thể sao chép địa chỉ email của thành viên trong một Space trên Google Chat. Tùy chọn này được BẬT theo mặc định cho các Space có 100 thành viên trở xuống. Tùy chọn sao chép địa chỉ email của thành viên trong Space sẽ bị tắt trong các Space có hơn 100 thành viên.

Copy space member email address in Google Chat

 

 


Lọc theo biểu thức cho Connected Sheets for Looker 

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các biểu thức lọc phổ biến từ Looker, chẳng hạn như “30 ngày qua”, “quý trước” hoặc “NOT 50” để lọc trên các bảng tổng hợp trong Connected Sheets for Looker.

Tìm hiểu thêm về Connected Sheets.

Nguồn: LVtech