Tin cập nhật tuần từ 24-29/6/2024

Tháng 7 01, 2024


Giờ đây, người dùng có thể bày tỏ sự quan tâm đến Gemini dành cho Google Workspace

Google đang giới thiệu một cách đơn giản để người dùng cuối Workspace yêu cầu quản trị viên cấp giấy phép Gemini trên trang chủ Gemini cho Google Workspace. Để gửi yêu cầu này, người dùng cuối của Workspace chỉ cần chọn "Bắt đầu" từ trang tiếp thị Gemini cho Google Workspace, sau đó nhấp vào "Hỏi quản trị viên của tôi" và hoàn thành biểu mẫu yêu cầu. Quản trị viên cấp cao sẽ nhận được yêu cầu này qua email và từ đó họ có thể chọn mua giấy phép Gemini trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Quản trị viên sẽ có tùy chọn tắt các yêu cầu này trước bản cập nhật này. Quản trị viên có thể tiến hành trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách truy cập Tài khoản > Cài đặt tài khoản > Gemini cho Google Workspace và bỏ chọn cài đặt "Bản nâng cấp do người dùng yêu cầu". 

Hãy tham khảo bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

 

Tìm hiểu thêm về Gemini for Workspace, bao gồm các thông báo gần đây về Gemini.

 

Hỗ trợ nhiều tài khoản hiện khả dụng đối với Google Keep trên các thiết bị Android màn hình lớn

Năm ngoái, Google đã giới thiệu tính năng hỗ trợ đa phiên bản đối với Google Keep trên các thiết bị Android màn hình lớn. Để tiến thêm một bước nữa, Google hiện cho phép sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc trên cùng một thiết bị trong Keep. Việc mở hai cửa sổ cạnh nhau giúp người dùng hiểu rõ hơn về ghi chú và cung cấp nhiều cách hơn để làm việc, hiển thị và sắp xếp nội dung trên nhiều tài khoản. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 

Nội dung cập nhật đối với báo cáo sử dụng Gemini for Workspace trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Gần đây, Google đã giới thiệu báo cáo mức sử dụng Gemini cho Workspace trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ có các bản cập nhật bổ sung đối với các báo cáo này:

  • Báo cáo sử dụng hiện khả dụng đối với khách hàng của Gemini Education và Gemini Education Premium.

  • Quản trị viên có thể lọc báo cáo sử dụng theo OU và Nhóm.

Quản trị viên có thể truy cập các báo cáo này thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong trình đơn > Generative AI > báo cáo Gemini.

Khách hàng Google Workspace cũng có thể sử dụng các tiện ích bổ sung Gemini Enterprise và Gemini Business. |

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Tìm hiểu thêm về việc xem xét việc sử dụng Gemini trong tổ chức.

Nguồn: LVtech