Tin cập nhật tuần từ 4-10/6/2023

Tháng 6 12, 2023


Trừ khi có chỉ định khác, các tính năng bên dưới được triển khai hoàn toàn hoặc đang trong quá trình triển khai (việc triển khai sẽ mất không quá 15 ngày làm việc để hoàn tất), khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ cùng một lúc (nếu không, mỗi giai đoạn triển khai sẽ mất không quá 15 ngày làm việc để hoàn tất) và dành cho tất cả khách hàng Google Workspace.

Tối ưu hóa ứng dụng Google Drive Android đối với các thiết bị gập

Khi sử dụng ứng dụng Drive trên thiết bị gập, người dùng sẽ nhận thấy rằng các điều khiển trong trình xem trước mục sẽ phản hồi thông minh về vị trí của thiết bị gập (mở, đóng hoặc chỉ mở một phần) và điều chỉnh cho phù hợp.

Xem tài liệu ở chế độ phân trang trên thiết bị Android

Giờ đây, tài liệu sẽ ở chế độ được phân trang khi mở lần đầu trừ khi tài liệu được đặt thành không phân trang. Thao tác này sẽ thiết lập Google Docs với các trang và ngắt trang trong ứng dụng, cho phép thiết kế trực quan gắn kết hơn giữa web và thiết bị di động.

Nguồn: LVtech